bet 855

ទង់សាសនា

ꩲកាលប្រវត្តិ និង ការចាប់បណ្ឌិសន្ធិ នៃ ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

 

គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ១១០ ភាគ

ព្រះវិន័យបិដក ១៣ ភាគ

ព្រះសុត្តន្តបិដក ៦៤ ភាគ

ព្រះអភិធម្មបិដក ៣៣ ភាគ