bet 855

ADBបង្ហាញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច ក🀅ម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១១កើន ៦,៥% និង​នៅ​ឆ្នាំ២០១២​កើន ៦,៨%


ដោយ ៖ អប្សរា ថ្ងៃព្រហស្បត្ត៏ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ០៨:៤៤ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានធ្វើការព្យាករណ៍នៅក្នុងការវិភាគម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប () របស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងកើនឡើង៦,៥% នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១១ និង៦,៨% នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១២ ប៉ុន្ដែកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ប្រសិនបើកម្ពុជា ចង់សម្រេចបាននូវគោលដៅ កាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រ និង កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្ដរភាព។ ទស្សនវិស័យស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអាស៊ី (ADO) ឆ្នាំ២០១១ ដែលជារបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៦ មេសា បានលើកឡើងថា ការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ និងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ក៏ដូចជាកំណើនថេរនៃវិស័យកសិកម្ម នឹងជំរុញកំណើននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច មានប្រមាណ ៦,៣%។ វិស័យកសិកម្មត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងកើនឡើង ៤,៣% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដោយសារការបន្ដ មានការវិនិយោគ លើ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រ និង ការបង្កើនលទ្ធភាព ទទួលបានជី និង គ្រាប់ពូជ ដែលផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់។ កំណើន នៃ វិស័យឧស្សាហកម្ម ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងមានប្រមាណ១០,៨% ផ្អែកទៅតាម សញ្ញាវិជ្ជមាន អំពី ការបញ្ជាទិញនាពេលអនាគត ពី សហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពអឺរ៉ុប។ នៅក្នុងករណីសហភាពអឺរ៉ុប សញ្ញាវិជ្ជមាននេះ មួយផ្នែក គឺដោយសារ មានការបន្ធូរបន្ថយ លក្ខខណ្ឌ នៃ វិធានប្រភពដើម លើការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ ពី ប្រទេសកម្ពុជា។ វិស័យសេវាកម្ម ត្រូវបានព្ យាករណ៍ថា នឹងមានកំណើនប្ រមាណ៥%។ ចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍ខ្ពស់ជាងមុន នឹងចូលរួមចំណែកធ្វើឱ្យមានអតិរេកក្នុងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្ម។ ឱនភាព គណនីចរន្ដ ត្រូវបាន ព្យាករណ៍ថា នឹងមានការថយចុះ មកនៅត្រឹម ១០,៧% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ និង ១០,២% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ទុនបម្រុងអន្ដរជាតិសរុប ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងមាន ការកើនឡើងដល់ ២,៨៤ ពាន់លាន ដុល្លារ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ គ្របដណ្ដប់លើ ការនាំចូលទំនិញ បានប្រហែល ៤,៤ខែ។ លោក Peter Brimble សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ ប្រចាំប្រទេស របស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី មានប្រសាសន៍ថា៖ «ការបន្ដងើបឡើងវិញ នៃ ការនាំចេញ និង វិស័យទេសចរណ៍ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១១ នឹងជួយឱ្យ ប្រទេសកម្ពុជា រក្សានិរន្ដរភាព នៃ ការវិលមករកគន្លងកំណើន រយៈពេលវែង៦-៧% ឡើងវិញ។ ប៉ុន្ដែឥឡូវនេះ ជាមួយនឹង សម្ពាធ ដែលមាន ចាំបាច់ត្រូវមានការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ប្រឈមរយៈពេលវែង ទៅលើការពន្លឿន ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង ការកែលម្អ បរិយាកាស វិនិយោគ ជាទូទៅ»។ អត្រាអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ២០១១ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានកម្រិត ៥,៥% កើនឡើងពី៤,០% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០។ របាយការណ៍នេះ បានលើកឡើងថា ហានិភ័យនៃការព្យាករណ៍នេះមានដូចជា ព្រឹត្ដិការណ៍ ពិភពលោក ដូចជា ភាពចុះខ្សោយ នៃ សេដ្ឋកិច្ចជាសាកល ដោយមិនអាច រំពឹងទុកជាមុន ឬ ការកើនឡើងខ្ពស់ នូវ ថ្លៃប្រេង ដែលអាចធ្វើឱ្យ ប៉ះពាល់ ដល់ សក្ដានុពលភាព នៃ វិស័យទេសចរណ៍ និង ការនាំចេញ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងជំរុញឱ្យ អតិផរណា មានការកើនឡើងបន្ថែមទៀត។ ឱនភាពថវិកា ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា នឹងមានការកើនឡើង ដល់ ៦,២% នៃ GDP នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១។ទស្សនវិស័យ ស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍអាស៊ី ២០១១ បានព្រមានថា កង្វះវឌ្ឍនភាពផ្នែក ការរួមបញ្ចូល សារពើពន្ធ រួមផ្សំ ជាមួយនឹង ចំណូលពន្ធទាប និង អវត្ដមាន មូលប័ត្របំណុល របស់ រដ្ឋាភិបាល អាចបង្កឱ្យមានបញ្ហា នៅក្នុង ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន ដល់ ឱនភាពសារពើពន្ធ។ លោក Brimble មានប្រសាសន៍ថា៖ «នេះតម្រូវឱ្យមានការបន្ដ អនុវត្ដគោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ និង ចំណាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដោយ ប្រុងប្រយ័ត្ន រួមផ្សំ ជាមួយនឹងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបង្កើតទីផ្សារមូលធន ពង្រីកមូលដ្ឋានពន្ធ និង បង្កើនការប្រមូលចំណូល ដែលនៅមានកម្រិតទាប នៅឡើយ»។ ទស្សនវិស័យស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអាស៊ីនេះ ក៏រំលេចឱ្យឃើញផងដែរ នូវ គោលនយោបាយស្រូវបច្ចុប្បន្ន របស់ ប្រទេសកម្ពុជា និង គាំទ្រដល់ភាពចាំបាច់ ដើម្បីលើក កម្ពស់ផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំចេញអង្ករ ដើម្បីសម្រាលការពឹងអាស្រ័យលើ ទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប។ ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង រវាង តំបន់ជនបទ និងទីក្រុង ក៏ត្រូវបានអំពាវនាវ ឱ្យមានផងដែរ ដើម្បីធានាឱ្យមានដំណើរការកំណើនដែលមានការចូលរួម និង ដើម្បីគាំទ្រ ដល់ ការឈានជើង របស់ វិស័យកសិកម្ម របស់ ប្រទេសកម្ពុជា ចូលទៅក្នុងទីផ្សារនៅថ្នាក់ជាតិ តំបន់ និងសាកលលោក។ ទស្សនវិស័យស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអាស៊ី បានគូសបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍ជាសក្ដានុពលនៃការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ ដូចជា ថៃ ឡាវ និងវៀតណាមជាដើម និងគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វិស័យកាត់ដេរ កសិកម្ម និងទេសចរណ៍ តាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយខ្ពស់លើការដឹកជញ្ជូន ថាមពល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ បង្កើនគុណភាពរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មនានាដែលមានស្រាប់ និងធ្វើការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដើម្បីបន្ថែមតម្លៃដល់ផលិតផល។ លោក Brimble គូសបញ្ជាក់ថា៖ «សហប្រតិបត្ដិការក្នុងតំបន់ នឹងក្លាយជាកត្ដាចូលរួមចំណែកកាន់តែសំខាន់ខ្លាំងឡើង នៅក្នុងការជំរុញ ឱ្យមានកំណើន គ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយដើម្បីក្ដាប់យកសក្ដានុពលនេះបាន ប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែបន្ដធ្វើការងារ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ការចំណាយ លើការដឹកជញ្ជូន និងភ័ស្ដុភារ សម្រួលនីតិវិធី ការិយាធិបតេយ្យនៅតាមកំពង់ផែនានា និងច្រកត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែន និង កាត់បន្ថយ ការចំណាយក្រៅផ្លូវការ»។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីល ប្ដេជ្ញាចិត្ដកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅអាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក តាមរយៈការជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមបែបចូលរួម កំណើនដែលធានានិរន្ដរភាពបរិស្ថាន និងសមាហរណកម្មថ្នាក់តំបន់។ បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកចំនួន៦៧ប្រទេស ដែលក្នុងនោះមាន ៤៨ប្រទេស មកពីតំបន់។ នៅឆ្នាំ២០១០ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានអនុម័ត ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន និង សហហិរញ្ញប្បទាន សរុបចំនួន ១៧,៥១ពាន់លាន ដុល្លារអាមេរិក៕

💫យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៏ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០០៦-២០១៥


ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ មិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយដោយផ្ទាល់ទេ ប៉ុន្តែគឺជាទិដ្ឋភាពមួយ ដែលទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍន៍ និង ការកាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រ ន🔯ៅកម្ពុជា។ មានកាតព្វកិច្ចជាច្រើន ដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បី សម្រេច គោលដៅ ដ៏លំបាកនេះ ប៉ុន្តែ មានការឯកភាពជាទូទៅថា ការបង្កើនល្បឿន និង បំបែកមុខព្រួញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច គឺជា កត្តាគន្លឹះ និង ថាការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រទ្រង់នូវគោលដៅនេះ។ ដើម្បីឲ្យមាន កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយ សមធម៌ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវតែបានពង្រីក និង អាចប្រើប្រាស់បាន ចំពោះ សហគ្រាសធុនតូច និ ងមធ្យម និង មីក្រូសហគ្រាស ក៏ដូចជា ចំពោះ សហគ្រាសធំៗ និង សហគ្រាស បរទេសដែរ ។ កំណែទម្រង់ និង ការកែប្រែ មានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយ សមធម៌។ ទន្ទឹមនោះដែរ ការពង្រីក វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នាំមកនូវហានិភ័យ ដូច្នេះ ត្រូវមានការពិចារណា យ៉ាងល្អិតល្អន់ ទៅលើ បរិដ្ឋាន នៃ ការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដោយត្រូវផ្តោត ទៅលើ ការប្រុងប្រយ័ត្ន កាត់បន្ថយហានិភ័យ តម្លាភាព និង ការអនុវត្តន៏ ជាឯកសមោធាន នូវ ច្បាប់ និង បទញ្ញត្តិ។

ឯកសារ៖ សូមទាញយកទីនេះ

ប្រភពឯការ៖ ៖ 

bet 855:ប្រតិបតិ្តការ របស់ ក𝓡្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្ពុជា


ក-ប្រតិបតិ្តការទីផ្សារ

ក-១ ការចាប់ផ្តើមការជួញដូរ

មុននឹងចាប់ផ្តើមការជួញដូរ វិនិយោគិនទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តជំហ៊ានងាយៗដូចខាងក្រោម៖

ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ

 • វិនិយោគិន ត្រូវជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដែលជាសមាជិករបស់ ផ.ម.ក. ដើម្បីធ្វើជា អ្នកតំណាងរបស់ខ្លួន ក្នុង ការជួញដូរមូលបត្រ ។

បើកគណនីជួញដូរ

 • នៅពេលជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ រួចហើយ វិនិយោគិន ត្រូវបើកគណនីជួញដូរមួយ នៅ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ ដែលនឹងបន្តបើកឲ្យខ្លួន នូវគណនីសាច់ប្រាក់មួយ នៅ ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ និ ងគណនីមូលបត្រ នៅ ប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ របស់ ផ.ម.ក.
* វិនិយោគិម្នាក់អាចបើកគណនីជួញដូរតែមួយគត់នៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមួយ។
 • សម្រាប់វិនិយោគិនជាតិ
  • ដំណើការលម្អិតនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ។
 • សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស
  • ដំណើការលម្អិតនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ។
 • ដាក់បញ្ជា
  • វិនិយោគិនបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជាមកកាន់ ផ.ម.ក. ដោយបញ្ជាក់ប្រាប់ យ៉ាងហោច នូវ ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖
   • ១. ឈ្មោះមូលបត្រ
   • ២.បរិមាណ
   • ៣.ថ្លៃ
   • ៤.ប្រភេទនៃបញ្ជាទិញ ឬបញ្ជាលក់។
  • វិនិយោគិន អាចបង្គាប់ ទៅ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឲ្យដាក់បញ្ជា ដោយប្រើប្រាស់ មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង ណាមួយខាងក្រោម៖
   • ១.ឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
   • ២.ពាក្យសំដី
   • ៣.សារអេឡិចត្រូនិក
   • ៤.មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចដទៃទៀត

ក-២ នីតិវិធីមូលដ្ឋាននៃការជួញដូរ

 • ការបើកគណនី និងការដាក់បញ្ជា
  • ដើម្បីអាចធ្វើការជួញដូរ នៅ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) វិនិយោគិនទាំងឡាយ ត្រូវបើក គណនីជួញដូរមួយជាមុនសិន នៅ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រណាមួយ ដែលជាសមាជិករបស់ផ.ម.ក.។ មួយថ្ងៃក្រោយមក ទើប វិនិយោគិន អាចបង្គាប់ឲ្យ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ នោះ (ដែលដើរតួនាទីជាអន្តរការី) ដាក់បញ្ជាមកកាន់ផ.ម.ក.។ វិនិយោគិន អាចដាក់បញ្ជាបាន លុះត្រា មានសាច់ប្រាក់ យ៉ាងហោចណាស់ មួយរយភាគរយ (សម្រាប់បញ្ជាទិញ) ឬបរិមាណមូលបត្រយ៉ាងហោចណាស់ មួយរយភាគរយ (សម្រាប់បញ្ជាលក់)។ នៅពេល បញ្ជាត្រូវបានបញ្ចូន សាច់ប្រាក់ និង មូលបត្រទាំងនេះ នឹងត្រូវបានបង្កកទុកដោ យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បី ទុកទូទាត់ ឬ បង្កកទុករហូតដល់បញ្ជានោះអស់សុពលភាព ។
 • ការអនុវត្តការជួញដូរ និងការជូនដំណឹង
  • ប្រព័ន្ធជួញដូររបស់ ផ.ម.ក.ធ្វើការផ្គូផ្គង និងអនុវត្តបញ្ជានានាដែលត្រូវបានបញ្ជូនមក ដោយយោងទៅតាម គោលការណ៏ដេញថ្លៃ ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន ហើយបន្ទាប់មក ជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផល នៃ ការជួញដូរនោះ ទៅកាន់ ក្រុមហុ៑នមូលបត្រជាសមាជិក ដែលពាក់ព័ន្ធ និងក្រោយមកក្រុមហុ៑នមូលបត្រនោះ ជូនដំណឹងបន្ត ទៅ អតិថិជនរបស់ខ្លួន (ដែលជាវិនិយោគិន)។
 • ការទូទាត់
  • នៅពេលព័ត៌មានជួញដូរត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអតិថិជនពាក់ព័ន្ធរួចហើយ សមាជិកទាំងអស់ ដែលតាងនាមឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួន ត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់ មូលបត្រ ដែលបានទិញ ឬ បញ្ជូនមូលបត្រ ដែលបានលក់ទៅកាន់ភាគីម្ខាងទៀត (ដែលជាសមាជិកដែរ) ដោយប្រើប្រាស់ សាច់ប្រាក់ ឬ មូលបត្រ ដែលត្រូវបានបង្កកទុកកន្លងមកនោះ។

(១) វិនិយោគិនបើកគណនីជួញដូរ (គណនីសាច់ប្រាក់និងគណនីមូលបត្រ) នៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមួយ នៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃជួញដូរ។
(២) វិនិយោគិនផ្តល់សេចក្តីបង្គាប់ឲ្យដាក់បញ្ជា (ទិញឬលក់) ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ពាក្យសំដី (ថតទុក) ឬ មធ្យោបាយ អេឡិចត្រូនិចនានា។
(៣) ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដាក់បញ្ជាទៅតាមការបង្គាប់មកកាន់ ផ.ម.ក. ប៉ុន្តែមុននឹងដាក់បញ្ជា ក្រុមហ៊ុនមូលបត្របានបង្កកទុក រួចហើយ នូវ សាច់ប្រាក់ ឬ បរិមាណមូលបត្រ យ៉ាងហោចមួយរយភាគរយនៃបញ្ជានីមួយៗ។
(៤) បញ្ជាទាំងឡាយ ត្រូវបានផ្គូផ្គង នៅក្នុង ប្រព័ន្ធជួញដូររបស់ ផ.ម.ក. ទៅតាម គោលការណ៏ដេញថ្លៃ ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។
(៥) ផ.ម.ក. ជូនដំណឹងអំពី លទ្ធផល នៃ ការជួញដូរ ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ នៅថ្ងៃ T+0 ។
(៦) ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ បញ្ជាក់លទ្ធផល នៃ ការជួញដូរដែលពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ អតិថិជននីមួយៗរបស់ខ្លួន (នៅ T+0) ។
(៧) ក្នុងករណីមានកំហុសឆ្គងប្រតិបត្តិការ បង្កឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ នោះត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំមកកាន់ ផ.ម.ក. ដើម្បី កែតម្រូវ មុនពេលថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃ T+1 ។ បន្ទាប់ពីកំហុសឆ្គង ត្រូវបានកែតម្រូវហើយ ដំណើរការក្នុងចំនុចទី៥ និងទី៦ នឹងត្រូវអនុវត្តម្តងទៀត។
(៨) វិនិយោគិន បង់ប្រាក់ ឬ បញ្ចូន មូលបត្រ តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ។ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែង គឺ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ប្រើប្រាស់ សាច់ប្រាក់មូលបត្រ របស់ អតិថិជន ដែលបានបង្កកទុកដើម្បីទូទាត់ ដោយសុំ ឬ មិនបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីអតិថិជនឡើយ ។
(៩) ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រទូទាត់ការជួញដូរក្នុងនាមវិនិយោគិននៅ ផ.ម.ក.

ក-៣ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារ

 • ម៉ោងជួញដូរ
  • ការជួញដូរចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ០៨:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ១១:៣០ ព្រឹក។ ការអនុវត្តការជួញដូរមានពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺនៅម៉ោង ០៩:00ព្រឹក និង ម៉ោង ១១:៣0ព្រឹក។
 • ថ្ងៃជួញដូរ
  • ថ្ងៃជួញដូរចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈ។
 • ប្រភេទនៃបញ្ជា
  • បញ្ជាមានកំណត់៖ បញ្ជាដែលថ្លៃទិញគឺជាថ្លៃហ៑ានទិញខ្ពស់បំផុត ឬបញ្ជាដែលថ្លៃលក់គឺជាថ្លៃហ៑ានលក់ទាបបំផុត។
   ឧទាហរណ៍៖ បញ្ជាទិញមានកំណត់មួយដែលមានថ្លៃ៤០,០០០រៀល អាចនឹងត្រូវបានជួញដូរនៅថ្លៃ៤០,០០០រៀលឬថោកជាងនេះ ហើយចំណែកឯបញ្ជាលក់មានកំណត់ដែលមានថ្លៃ៤០,០០០រៀល អាចនឹងត្រូវបានជួញដូរនៅថ្លៃ ៤០,០០០រៀលឬខ្ពស់ជាងនេះ។
 • ថ្លៃមូលដ្ឋាន
  • ជាទូទៅ ថ្លៃមូលដ្ឋានគឺជាថ្លៃបិទនៃថ្ងៃជួញដូរចុងក្រោយ។
   ថ្លៃមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជួញដូរមូលបត្រកម្មសិទ្ធិចុះបញ្ជីលក់ដំបូងត្រូវស្ថិតនៅចន្លោះ៩០%និង១៥០% នៃថ្លៃមូលបត្រកម្មសិទ្ធិបោះផ្សាយលក់ជាលើកដំបូង (ថ្លៃ IPO ដែលបានកំណត់នៅក្នុងឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីនៅ គ.ម.ក.)។
   ក្នុងករណីដែលមានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រដូចជា ការបង្កើនឬបន្ថយមូលធន ការបែងចែកភាគលាភជាភាគហុ៑ន ការបំបែកភាគហុ៑ន ។ល ។ នោះថ្លៃមូលដ្ឋាននឹងត្រូវបានគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយប្រព័ន្ធរបស់ ផ.ម.ក.តាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវរូបមន្តមួយជាក់លាក់។
   ក្នុងករណីថ្លៃមូលបត្រដែលបានគណនា ទាបជាងឯកតាគម្លាតថ្លៃ នោះថ្លៃមូលដ្ឋានត្រូវបង្គត់ឡើងឲ្យស្មើនឹងឯកតាគម្លាតថ្លៃ។
 • ដែនកំណត់នៃបម្រែបម្រួលថ្លៃប្រចាំថ្ងៃ
  • ដែនកំណត់នៃបម្រែបម្រួលថ្លៃប្រចាំថ្ងៃត្រូវស្មើនឹង Å៥% (បូក/ដកប្រាំភាគរយ)នៃថ្លៃមូលដ្ឋាន។
 • ឯកតាជួញដូរ និង ឯកតាគម្លាតថ្លៃ
  • ចំនួនឯកតាជួញដូរមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអប្បបរមានៅផ.ម.ក. គឺ ០១ (មួយ)ឯកតាមូលបត្រ។
   បម្រែបម្រួលថ្លៃមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអប្បបរមាគឺយោងទៅតាមឯកតាគម្លាតថ្លៃដូចខាងក្រោម (ទឹកប្រាក់ទាំងអស់គិតជារៀល)។
  • ថ្លៃមូលដ្ឋាន (P) ឯកតាគម្លាតថ្លៃ ឧទាហរណ៍ថ្លៃបញ្ជាដែលខុស ឧទាហរណ៍ថ្លៃបញ្ជាដែលត្រឹមត្រូវ
   P < ៥០,០០០ ៥០ ៤៥,៥២៥; ១០,១១២; ៣០,០៧៥ ៤៥,៥៥០; ១០,១០០; ៣០,០៥០
   ៥០,០០០ ≤ P < ៥០០,០០០ ២៥០ ១០០,២០០; ៥៧,៥៦០; ៤១០,៩៥០ ១០០,២៥០; ៥៧,៥០០; ៤១០,៧៥០
   P ≥ ៥០០,០០០ ៥០០ ៦០០,៤០០; ៧៨៤,២៥០ ៦០០,០០០; ៧៨៤,៥០០
 • សុពលភាពនៃបញ្ជា
  • បញ្ជានីមួយៗមានសុពលភាពចាប់ពីពេលដែលទទួលបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររបស់ ផ.ម.ក. រហូតដល់ពេលដែលបញ្ជានោះត្រូវបានអនុវត្តនៅអំឡុងវគ្គជួញដូរនៃថ្ងៃតែមួយ។
 • ការកែប្រែ និងការលុបចោលបញ្ជាដែលបានបញ្ជូន
  • ការកែប្រែឬការលុបចោលបញ្ជាអាចធ្វើទៅបាន ដរាបណាបញ្ជានោះមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្ត។ ពេលវេលាបញ្ជាក់ពីការទទួលបញ្ជានៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររបស់ ផ.ម.ក. ត្រូវកំណត់សាជាថ្មី នៅពេលដែលមានការកែប្រែថ្លៃឬ ការបង្កើនបរិមាណនៃបញ្ជា។
 • គោលការណ៍ដេញថ្លៃ
  • រាល់ការជួញដូរទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ ដោយយកថ្លៃតែមួយ។
  • អាទិភាពនៃបញ្ជាទិញ និងបញ្ជាលក់៖
   • ១. ថ្លៃ
    • បញ្ជាលក់ដែលមានថ្លៃទាបជាង មានអាទិភាពលើបញ្ជាលក់ដែលមានថ្លៃខ្ពស់ជាង។
    • បញ្ជាទិញដែលមានថ្លៃខ្ពស់ជាង មានអាទិភាពលើបញ្ជាទិញដែលមានថ្លៃទាបជាង។
   • ២. ពេលវេលា
    • ក្នុងករណីបញ្ជាមានថ្លៃដូចគ្នា បញ្ជាដែលទទួលបានមុនមានអាទិភាពលើបញ្ជាដែលទទួលបានក្រោយ។
 • ឧទាហរណ៍
 • វិធីសាស្រ្តនិងយន្តការនៃការអនុវត្តការជួញដូរ
  • មូលបត្រទាំងអស់ដែលជួញដូរនៅ ផ.ម.ក. ត្រូវបានអនុវត្តនៅថ្លៃកំណត់មួយដែលហៅថា ថ្លៃផ្គូផ្គង។
 • កាលបរិច្ឆេទអិចឌីវីដឹនដ៏ ឬអិចរាយថ៏
  • កាលបរិច្ឆេទអិចឌីវីដឹនដ៏ (Ex-Dividend) ឬអិចរាយថ៏ (Ex-Right) គឺកាលបរិច្ឆេទជួញដូរនៅរយៈកាល០១ (មួយ) ថ្ងៃ មុនកាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុននិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ ឬសិទ្ធិ។

 ក-៤ ការផ្សាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានទីផ្សារ

ផ.ម.ក. ផ្តល់ជូននូវទិន្នន័យទីផ្សារដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព នៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលផ្អែកលើភាពយុត្តិធម៌ តម្លាភាព ភាពមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិធានជាគោល។ វិនិយោគិននិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីព័ត៌មានទីផ្សារដែលងាយស្រួលយល់និងត្រឹមត្រូវ ដែលបានផ្តល់ឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ក្នុងន័យនេះ ផ.ម.ក. ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវទិន្នន័យ💙ទីផ្សារដូចខាងក្រោម៖

 • ថ្លៃបើក និង ថ្លៃបិទ
 • បរិមាណ និង តម្លៃសរុបនៃការជួញដូរ
 • ថ្លៃមូលដ្ឋាន
 • សន្ទស្សន៍
 • ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដទៃទៀត។

ក-៥ ការត្រួតពិនិត្យ/ឃ្លាំមើលទីផ្សារ

ដើម្បីធានាបាននូវសុច្ចរិតភាពទីផ្សារនិងការការពារវិនិយោគិន ផ.ម.ក.ការឃ្លាំមើលទីផ្សារដើម្បីកំណត់អജត្តសញ្ញាណមូលបត្រដែលជាប់សង្ស័យថាមានការជួញដូរមិនប្រក្រតី តាមរយៈការតាមដានឥរិយាបថនៃការជួញដូរ បម្រែបម្រួលថ្លៃ ទំហំជួញដូរ កម្រិតនៃទំនាក់ទំនងរវាងថ្លៃនិងការជួញដូរ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃពាក្យចចាមអារ៉ាម។

បុគ្គលណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនានូវការជួញដូរផ្ទៃក្នុងឬឧបាយកលទីផ្សារ នឹងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ខ- ការផាត់ទាត់ និង ការទួទាត់

 • តើអ្វីជាការផាត់ទាត់?

  • ការផាត់ទាត់គឺជាលំដាប់នៃដំណើរការដែល Central Counter-party (CCP)ចាត់ចែងធានាលើការទូទាត់ដោយការបន្សុទ្ធ ឬកាត់កង nettingឥណទាន និងបំណុលទាំងឡាយរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ។
   • Central Counter- party (CCP)
   • សំដៅលើអង្គភាពដែលទទួលយកកាតព្វកិច្ចជាអ្នកទិញចំពោះអ្នកលក់ទាំងអស់ និងជាអ្នកលក់ចំពោះអ្នកទិញទាំងអស់។ តាមវិធីនេះ អ្នកទិញ និងអ្នកលក់មិនមានកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទេ ផ្ទុយទៅវិញត្រូវមានកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុចំពោះ CCP។
    ក្នុងករណីនេះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក)មានតួនាទីជា CCPនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។
   • ការបន្សុទ្ធ ឬការកាត់កង (Netting):
   • គឺជាដំណើរការនៃការកាត់បន្ថយកាតព្វកិច្ចឥណទាន ឬឥណពន្ធរបស់អ្នកជួញដូរជាច្រើន ពីចំនួនច្រើនទៅចំនួនតិច។ តាមរយៈការបន្សុទ្ធ ផ.ម.ក. គណនាទំហំដែលត្រូវទូទាត់ចុងក្រោយ។ បន្ទាប់ពីការបន្សុទ្ធ កាតព្វកិច្ចឥណទាន ឬឥណពន្ធដើមត្រូវបានជំនួសដោយកាតព្វកិច្ចឥណទាន ឬឥណពន្ធតែមួយ។
    ទំហំ🔯ដែលត្រូវទូទាត់ចុងក្រោយ ត្រូវបានគណនាតាមរបៀបដ꧟ូចខាងក្រោម៖

    • ករណីមូលបត្រ៖ ទទួលបានដោយធ្វើការបន្សុទ្ធបរិមាណបានលក់សរុប និងបរិមាណបានទិញសរុប ចំពោះប្រភេទមូលបត្រមួយ និងចំពោះសមាជិកនីមួយៗ។
    • ករណីសាច់ប្រាក់៖ ទទួលបានដោយធ្វើការផាត់ទាត់តម្លៃបានទិញសរុប និងតម្លៃបានលក់សរុបចំពោះសមាជិកនីមួយៗ។
 • តើអ្វីជាការទូទាត់?

  • ការទូទាត់គឺជាការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ ដែលអ្នកលក់ផ្ទេរមូលបត្រ ឬឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យអ្នកទិញ ហើយអ្នកទិញផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកលក់។
   • លក្ខណៈនៃការទូទាត់របស់ ផ.ម.ក.:
    • វីធីសាស្រ្តនៃការទូទាត់៖ DVP3 (ការប្រគល់មូលបត្រ ថ្នូរនឹងសាច់ប្រាក់គំរូទី៣)
     DVP3 ជាដំណើរការនៃការប្រគល់មូលបត្រ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃការប្រគល់សាច់ប្រាក់ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានបន្សុទ្ធ (បន្សុទ្ធមូលបត្រ និង បន្សុទ្ធសាច់ប្រាក់) ។វាត្រូវបានកើតឡើងនៅចុងគ្រានៃវដ្តដំណើរការប្រតិបត្តិការ។
    • ពេលវេលានៃការទូទាត់៖ ម៉ោង៨ និង៣០ នាទីព្រឹក (T+2)
     សមាជិកត្រូវផ្ទេរមូលបត្រ និងសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ទៅគណនីរបស់ ផ.ម.ក. នៅមុនម៉ោង ៨:៣០ព្រឹក នៅកាលបរិច្ឆេទទូទាត់ ហើយផ.ម.ក. ត្រូវទូទាត់មូលបត្រ និងសាច់ប្រាក់បន្ដទៅឲ្យសមាជិកដែលត្រូវទទួលការទូទាត់ បន្ទាប់ពីម៉ោង ៨:៣០ព្រឹក នៅថ្ងៃដដែលនៃកាលបរិច្ឆេទទូទាត់។
    • ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ (ធនាគារអេស៊ីលីដា ធនាគារកាណាឌីយ៉ា និង ធនាគារ BIDC) មានតួនាទីបំពេញកាតព្វកិច្ចទូទាត់សាច់ប្រាក់។

គ- ការរក្សាទុកមូលបត្រ

 • តើការរក្សាទុកមូលបត្រគីជាអ្វី?
  • ប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រសំដៅដល់កន្លែងសម្រាប់ដាក់ផ្ញើមូលបត្រ។
   ការដាក់ផ្ញើមូលបត្រគីជាដំណើរការនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ តាមរយៈការផ្ទេររវាងគណនី (Book Entry) (ការកត់ត្រាឥណទាន/ឥណពន្ធ ក្នុងសៀវភៅគណនីរបស់សមាជិក និងអ្នកចូលរួម) ដោយគ្មានចរន្ដនៃការផ្ទេរមូលបត្ររូបវ័ន្ដ។
 • អត្ថប្រយោជន៍
  • នៅពេលមូលបត្រមានការជួញដូររវាងវិនិយោគិន ប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រធើ្វការទូទាត់នូវប្រតិបត្តិការទាំងនោះតាមរយៈការផ្ទេររវាងគណនី (Book Entry)ដោយគ្មានការផ្ទេរមូលបត្ររូបវ័ន្ត។ ដូច្នេះហានិភ័យចំពោះការបាត់ និងការលួចមូលបត្រត្រូវបានជៀសវាងទាំងស្រុង។
   សមាជិក អ្នកចូលរួម និងអតិថិជន ដែលបានដាក់ផ្ញើមូលបត្រនៅ ផ.ម.ក. មិនចាំបាច់ដកមូលបត្រទៅវិញ នៅពេលដែលត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិករឡើយ។
 • ការបើកគណនី
  • បុគ្គលដែលអាចបើកគណនីមូលបត្រនៅប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្ររួមមាន ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ។ បុគ្គលដែលមានបំណងបើកគណនីមូលបត្រត្រូវបំពេញបែបបទបើកគណនីមូលបត្រនៅប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ។ គ្រប់គណនីមូលបត្រទាំងអស់ រួមមានគណនីមូលបត្ររបស់សមាជិក ឬ អតិថិជនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង ប្រព័ន្ធ Ledger (ledger system) របស់ ផ.ម.ក. ដែលផ្ទុកផងដែរនូវទិន្នន័យលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិក និងអតិថិជន ព្រមទាំងទិន្នន័យលម្អិតនៃបញ្ជីភាគហ៊ុនិក។
 • ការដាក់ផ្ញើមូលបត្រ
  • ដើម្បីដាក់ផ្ញើមូលបត្រនៅប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ បុគ្គលដែលដាក់ផ្ញើត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមដល់ប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ :
   • ប្រភេទមូលបត្រ
   • ចំនួននៃការបោះផ្សាយ
   • ឈ្មោះមូលបត្រ
   • អក្សរកូដ
   • ចំនួនមូលបត្រសរុប
   • កាលបរិចេ្ឆទបោះផ្សាយ
   • កាលបរិចេ្ឆទចុះបញ្ជី
   • ព័ត៌មានផេ្សងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិភាពមូលបត្រ
ប្រភពឯកសារ៖ 

bet 855๊:វិធាននិងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា


វិធានស្តីពីការចុះបញ្ជី

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់អំពីគោលការណ៏នានា ដែលចាំបាច់សម្រាប់ ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ ផ.ម.ក) អនុលោមតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

bet 855:ទាយកឯកសារ

វិធានសមាជិកភាព

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់អំពីគោលការណ៏នានា ដែលចំាបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង សមាជិកភាព និង ការចូលរួមទាំងអស់ នៃ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលរួមទាំងការកំណត់ គុណវុឌ្ឍិ នៃ សមាជិកភាព និង ការចូលរួម ការផ្តល់ និង ការដកសមាជិកភាព និង ការចូលរួម និង ការកំណត់សិទិ្ធ និង កាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក និង អ្នកចូលរួម ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

bet 855:ទាយកឯកសារ

វិធានប្រតិបត្តិការទីផ្សារ

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់នូវគោលការណ៏ចំាបាច់នានា សម្រាប់ការជួញដូរមូលបត្រ នៅ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

bet 855:ទាយកឯកសារ

វិធានប្រតិបត្តិការផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ

គោលបំណងនៃវិធាននេះប្ រតិបត្តិការផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រនេះ គឺដើម្បីកំណត់នូវគោលការណ៏នានា ដែលចាំបាច់សម្រាប់ ការផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រ នៅក្នុង ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រ របស់ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលទទួលបាន ការអនុញ្ញាតិ ស្របតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួយដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ទាយកឯកសារ

វិធានប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់អំពី លក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានា សម្រាប់ការរក្សាទុក និង ការផ្ទេរមូលបត្រ នៅក្នុង ប្រតិបត្តិកររក្សាទុក មូលបត្រ របស់ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ស្របតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ទាយកឯកសារ

ប្រភពឯកសារ៖ – 

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជ𒊎ា​ លើកទី​២៥


លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា លើកទី២៥លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា លើកទី២៥
ព្រភពឯកសារ៖ 

bet 855:ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវព័ត៌មានវិនិយោគិន


ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូន ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវព័ត៌មានវិនិយោគិន ចំពោះរាល់ព័ត៌មានខុសរបស់វិនិយោគិន។ សូមផ្ញើពាក្យស្នើសុំដែលបានបំពេញរួចរាល់ ជាមួយឯកសារតម្រូវមកកាន់ ផ.ម.ក. នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវព័ត៌មានវិនិយោគិន តាមរយៈឯកសារដូចខាងក្រោម។

ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវព័ត៌មានវិនិយោគិន

ព្រភពឯកសារ៖

សន្ទទស្សន៍ទីꦬផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ꦿ១៩-០៤-២០១២ ដល់ ០៣-០៥-២០១២


ប្រភពឯកសារ៖ 

bet 855:តើអ្វីទៅជាទីផ្សារមូលបត្រ?


ខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទទាំងស្រុងពី

តើទីផ្សារមូលបត្រជាអ្វី? ហើយមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?
ទីផ្សារមូលបត្រគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការជួញដូរមូលបត្រ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត។តាមនិយមន័យច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន 🅘“សំដៅដល់ទីផ្សារ ឬទីកន្លែងជួញដូរមូលបត្រ ឬប្រព័ន្ធដែលផ្តល់មធ្យោបាយនៃការធ្វើសំណើលក់ ផ្ទេរ ឬស្វីការទិញ-លក់មូលបត្រ ” ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតែងតែត្រូវបានជួញដូរលើទ𝕴ីផ្សារនេះ រួមមានមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ មូលបត្របំណុល និងឧបករណ៍និស្សន្ទ ជាដើម។

ប្រភពឯកសារ៖ 

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីបញ្ចុះ​​តម្លៃព័ត៌មានទីផ្ꦇសា🌺រ


ប្រភពឯកសារ៖

bet 855:ច្បាប់ស្តីពី មូលបត្ររដ្ឋ


សៀវភៅ៖ [ច្]  –  ទំហំ៖ [១,៥១ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
អ្នកនិពន្ធ៖ []  –  ទាញយកឯកសារ៖  

beไt 855:ច្បាប់ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន


សៀវភៅ៖ []  –  ទំហំ៖ [៤,៤៧ មេកាបាយ]  –  កាលបរិច្ឆេទ៖ [២០០៧]
អ្នកនិពន្ធ៖ []  –  ទាញយកឯកសារ៖  

សេចក្꧃តីជូនដំណឹងអំពីប្រព័ន្ធជួញដូររបស់ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារម🎐ូលបត្រកម្ពុជា


ដើម្បីចៀងវាងការភាន់ច្រឡំទាំងឡាយ ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាន ទាំងឡាយ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយ ក្នុង សារព័ត៌មានមួយចំនួន ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក) មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនសាធារណៈជាវិនិយោគិន ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលជាសមាជិក និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា មេត្តាជ្រាបថា ចាប់តាំងពីបើកការជួញដូរមូលបត្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ប្រព័ន្ធជួញដូររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា មានដំណើរការជាប្រក្រតី ដោយពុំមានបញ្ហាដែលបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃទីផ្សារមូលបត្រទេ ។ ផ.ម.ក មានក្រុមជំនាញការបច្ចេកទេសនៅត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធដំណើរការទីផ្សារជាប្រចាំ ដើម្បីត្រៀមដោះស្រាយ រាល់បញ្ហាបច្ចេកទេស ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។ អាស្រ័យដូចការជម្រាបជូនខាងលើ សូមសមាជិកនិងអ្នកចូលរួមនៃ ផ.ម.ក និងសាធារណៈជន មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន ។

ព័ត៌មានលំអិត : នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរសព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៩៥៨ ៨៨៨
ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៩៥៥ ៥៥៨

   

bet 855:ប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ


ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ តទៅ ម៉ោងប្រតិបត្តិការទីផ្សារនឹងចាប់ដំណើរការជាធម្មតា ពីម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១:៣០ នាទីព្រឹក ដោយមានការអនុវត្តការជួញដូរពីរដង គឺម្តងនៅម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក និង ម្តងទៀតនៅម៉ោង ១១:៣០នាទីព្រឹក។ ដែនកំណត់នៃបម្រែបម្រួលថ្លៃគឺជាធម្មតាក្នុងចន្លោះពី -៥% ទៅ +៥% នៃថ្លៃមូលដ្ឋាន (ដែលធម្មតាគឺជាថ្លៃបិទកាលពីម្សិលមិញ)។
<វគ្គបើក>
– ម៉ោងជួញដូរ : ០៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ ០៩:០០ នាទីព្រឹក
– ម៉ោងអនុវត្តការជួញដូរ : ០៩:០០ នាទីព្រឹក
– ដែនកំណត់ថ្លៃខាងលើ : ថ្លៃមូលដ្ឋាន +៥%
– ដែនកំណត់ថ្លៃខាងក្រោម : ថ្លៃមូលដ្ឋាន -៥%
<វគ្គបិទ>
– ម៉ោងជួញដូរ : ០៩:០០ នាទីព្រឹក ដល់ ១១:៣០ នាទីព្រឹក
– ម៉ោងអនុវត្តការជួញដូរ : ១១:៣០ នាទីព្រឹក
– ដែនកំណត់ថ្លៃខាងលើ : ថ្លៃមូលដ្ឋាន +៥%
– ដែនកំណត់ថ្លៃខាងក្រោម : ថ្លៃមូលដ្ឋាន -៥%

ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX)